Yönetim Kurulu'nun Yapısı


Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)
Zeki Celep Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Hayati Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Mehmet İyioldu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Prof. Dr. Ömer Soysal Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Ziya Burcuoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)

 

Yönetim Kurulu üye sayısı onbir olup, dört icracı, üç icracı olmayan, dört de bağımsız üye bulunmaktadır. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Ziya Burcuoğlu, Prof. Dr. Resul İzmirli ve Mehmet İyioldu; İhlas Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son iki yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.
Şirket’in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket’in unvanı altına konmuş ve ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket’i temsil ve ilzama Ahmet Mücahid Ören münferit ve müstakil imzası ile Abdullah Tuğcu, Abdurrahman Gök, Zeki Celep ve Hayati Odabaşı’dan herhangi ikisi müşterek imzaları ile yetkilidir.

Şirket Yönetim Kurulu’nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler de görev yapan üyeler ve başkanlar bağımsız yönetim kurulu üyeleridir.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;
Denetim Komitesi Başkanı: Mehmet İyioldu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Denetim Komitesi Üyesi: Prof. Dr. Resul İzmirli (Akademisyen, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz (Akademisyen, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Ziya Burcuoğlu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: H. Alev Volkan: Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: Prof. Dr. Resul İzmirli (Akademisyen, Bağımsız Üye)
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: Ziya Burcuoğlu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür olarak “Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” tespit edilmiştir.

Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verirler.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;
•    Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
•    Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
•    Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
•    Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yeni üye atanması,
•    İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
•    Komitelerin oluşturulması,
•    Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
•    Sermaye artırımı veya azaltılması ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir. Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonrasında yaptığı ilk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.
•    Yönetim Kurulu’nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Ahmet Çalışkan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
•    SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9 maddesinde yer alan konularda tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
•    Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
•    Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması sebebiyle oylamanın ve alınacak kararın adil bir şekilde olması düşünülmüştür.