Politikalar


BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” nin 17.maddesi kapsamında yenilenen, İhlas Holding A.Ş.’nin “Bilgilendirme Politikası” 31.05.2021 günü yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Amaç

Şirket’imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, tam ve doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları ( pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.)   arasında ayrım yapılmamasının, temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır.

Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme yapılırken yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

 

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna,  Denetim Komitesine ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.  Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

 

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri;

-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın https://www.ihlas.com.tr adresindeki kurumsal web sitemizde de ilan edilmesi.

-Finansal Tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan edilmesi.

-Sermaye artırımı sırasında; mevzuat gereği yayımlanması gereken belgelerin veya bilgilendirmelerin,  kurumsal web sitesinde ve mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların kurumsal web sitemizin yanı sıra mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

Yukarıda sunulan ve Şirket’imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;

-Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak,

-Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yayılmaktadır.

 

 

 

 

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket’imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Sermeye Piyasası Kurulu ve (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. Finansal Raporlara geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması                     

Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğ ve İlke kararlarına uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve kurumsal web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket’imiz Yatırımcı İlişkileri Yönetiminden temin edebilirler. Faaliyet Raporlarına geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

 

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirket’in özel durum açıklamaları, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

 

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde olan tüm bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu bilgilerin istenmeden üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket’imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır.

 

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket’imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket’imizce ertelenen bilgiyi ertelemenin Şirket’imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin yönetim kurulu kararı alınır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.

İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak “İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi” hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmamalarına yönelik yükümlülüklere vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz.

Şirket’in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

 

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Gelen bilgi talepleri Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Yönetimi’ne yönlendirilir.

 

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan mevzuatlarda yer alan kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler;

 

İdari sorumluluğu bulunan kişiler:

1) İhraççının yönetim Kurulu üyelerini,

2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

 

İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:

1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları,

3)Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; (f) bendi ile bu bendin birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtilen kişileri,

İfade etmektedir.

 

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket’imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

 

 

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket’imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

 

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket’imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dışında Şirket’in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket’e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunumlar ve raporlara şirket web sitesinde yer verilir.

 

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.

Tüm bu açıklamalar muhakkak kurumsal internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, kurumsal internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

 

Basın Yayın Organları veya İnternet Sitelerinde Yer Alan haber ve söylentiler

Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Yönetimi’nce güncel olarak takip edilir.

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirket’i temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve şirket tarafından kamuya açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

 

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dâhilinde yapılır.

 

Web Sitesi  (https://www.ihlas.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi (https://www.ihlas.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirket’in kurumsal web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Şirketin kurumsal web sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi,  yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar,  izahnameler ve sirkülerler,  genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu,  kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular,  iştirakler, iletişim bilgileri ve bilgi almak isteyen  yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer alır.

Web Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve benzeri mevzuat hükümleri uyarınca yer alması istenen bilgilere uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce, olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirketin performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yılda bir kez belirlenen bu ücretler, Genel Kurul’da ortakların bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Holding A.Ş.’nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunularak aynen kabul edilmiştir.

Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve benzeri mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;

a) Dönem karından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten sonra yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kar dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kar payı oranı hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.

e) Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.

f) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.

g) Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

h) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALAN MADDELER

KAR’IN DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-30:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar  verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G. )

Madde-31:

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri’ ne uyulur.

BAĞIŞ VE YARDIM

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.