Yatırımcı İlişkileri Bilgileri


1994 yılında halka açılan İhlas Holding A.Ş. (IHLAS), ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. (IHLGM) Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.  İhlas Ev Aletleri A.Ş. (IHEVA), ve İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY)’de Ana Pazar’da İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT), Alt Pazar’da işlem görmektedir.

İhlas Holding A.Ş.’nin yatırım ve faaliyetleri hakkındaki sorularınızı, yatırımcıların doğru ve ilk elden bilgilendirilmesi amacı ile kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, aşağıdaki irtibat adresinden iletebilirsiniz.

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğini Sn. H. Alev Volkan yürütmekte olup, Sn. Volkan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahiptir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevini, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarımızı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olan tüm dökümanlara ise Kurumsal Yönetim başlıklı menüden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İhlas Holding A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
34197 Yenibosna/İstanbul
Telefon: 0(212) 454 24 28
Faks: 0(212) 454 24 27
E-Mail: yatirimci@ihlas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: H.Alev Volkan
Telefon: 0(212) 454 20 62
E-mail: alev.volkan@ihlas.com.tr

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Amacı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını sağlar.

Bu çalışmada İhlas Holding A.Ş. (Şirket) Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Bölüm) olarak anılacaktır.

Bölümün Oluşturulma Dayanağı

Anonim şirketlerin yapısı içinde pay sahiplerinin özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Zira pay sahibi, sermayedar olarak ekonomik anlamda şirket malvarlığının mülkiyetine sahiptir. Bunun bir sonucu olarak malvarlıksal hakkı olduğu kadar, malvarlıksal haklarının kullanımını sağlamak bakımından yönetimsel hakları da bulunmaktadır. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipler doğrultusunda pay sahiplerinin bilgi alma hakkının kapsamı genişletilmiş ve bu hakkın daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye edilmiştir.

Bölümün Yetki Sınırı ve Kapsamı

Bölüm pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, Yönetim Kuruluna raporlama yapar ve Yönetim Kurulu ile ortaklar ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izler ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

Bölümün Sorumlulukları

Bölüm;

  • Yeteri kadar uzman personelden oluşur.
  • Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara iştirak eder.
  • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.
  • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini cevaplar.
  • Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapmaz.
  • Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgiyi güncel olarak Şirketin web sitesi aracılığı ile pay sahiplerinin kullanımına sunar.
  • Faaliyet raporlarının mevzuatın ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.