İmtiyazlı Paylar


Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri’nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.