Şirketimizin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2013 günü saat 16:00’da Holding Genel Merkezinde yapılacaktır

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş.

Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11 B/11 34197
Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27

Tarih : 08.03.2013

Konu : 2012 Hesap dönemi Genel Kurulu Hk.

.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (08.03.2013) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.2013 günü saat 16:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul’daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin https://www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

İhlas Holding A.Ş.’nin

30.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın eki,

1) Başkanlık Divanı seçimi.

2) Başkanlık Divanı’na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.

3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.

4) Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

5) 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

7) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması.

8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas mukavelemizin,

  1. a) 3.( Maksat ve Mevzu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 9.(İmtiyazlar), 12.(Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 15.(Murakıplar), 16.(Murakıpların Vazifesi), 17.(Murakıpların Ücreti), 18.(Genel Kurul), 19.(Toplantı Yeri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil Tayini), 26.(Oyların Kullanma Şekli), 28.(Senelik Raporlar), 31.(Karın Dağıtım Tarihi), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amacıyla,
  2. b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), şirket adresinin güncellenmesi sebebiyle,
  3. c) 30.(Karın Dağıtımı) ve 32.(İhtiyat Akçesi), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin tadil metinlerinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

9) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin Genel Kurul’un onayına sunulması.

10) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu” nun Genel Kurulun bilgisine sunulması.

11) 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “İhlas Holding A.Ş. Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” nin Genel Kurul onayına sunulması.

12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.

13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

14) Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

15) Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mahmut Kemal Aydın Ceyhan Aral

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısına İlişkin Bilgilendirme
Dökümanı için tıklayınız