İhlas Ev Aletleri yeni projeler için sermaye artırıyor

İhlas Ev Aletleri, yüzde 109 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.

Halka açık İhlas Ev Aletleri (IHEVA), sermaye artırımı kararı aldı. Sermaye artırımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, şirket yönetim kurulunun sermayeyi 208.629.998,62 TL nakit (bedelli) artırarak 400.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldığı ifade edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin bugün (10.04.2019) yapmış olduğu toplantıda;

Yıllar itibari ile artan ciromuz, özellikle de ihracattaki artışımız göz önünde bulundurularak artan talebi karşılayabilmek; ve mevcut kapasite ve kabiliyete inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler eklemek adına, yeni tesislerin kurulması, mevcut makine ve teçhizatlarımızın modernizasyonu, ve böylelikle de başta ihracatımız olmak üzere şirket satışlarını arttırmak ve yeni istihdamlar sağlayabilmek adına,

1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.629.998,62 TL nakit (bedelli) olarak % 109,019 oranında artırılarak 400.000.000 TL ye çıkarılmasına,

2. Arttırılan 208.629.998,62 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların A ve B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL / 1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.